Profielen van Bestuursleden

Hieronder staan een aantal profielen van bestuursleden, zoals de vereniging als ideaalbeeld ziet. Heeft u ambitie, en herkent u zich in een van deze profielen, dan bent u uitgenodigd te reageren.


Voorzitter

Doel
Het doel van de functie is het activeren en stimuleren van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark alsmede het waarborgen van de continuïteit van de Vereniging op lange termijn.

Plaats in de vereniging
Vormt met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Functie-inhoud
• Geeft leiding aan het dagelijks en algemeen bestuur
• Leidt de bestuursvergaderingen
• Leidt de algemene vergaderingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement
• Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
• Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
• Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging
• Onderhoudt interne- en externe contacten
• Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging

Tijdsbesteding
• Afhankelijk van de verenigingssituatie
• Informeel naar eigen invulling
• Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering
• Formeel 1 x jaarvergadering.
• Formeel bezoeken vergaderingen van het Parkenoverleg, Gemeente andere verenigingen in en om het Vondelpark, zoals Stichting Sooz en Stichting Hart voor het Vondelpark
• Telefonische contacten enkele uren per maand
• Informele contacten enkele uren per maand

Geboden wordt
• Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien
• Een scholing die bij de functie hoort met name op ecologisch terrein
• Onkosten vergoeding op basis van overlegging bewijsstukken geldende tarieven, vastgesteld op de JAV

Kwalificaties
• Goede communicatieve vaardigheden
• Flexibele instelling en stressbestendig
• Gezonde dosis humor
• Verbinder

Gewenst
• Ervaring in een leidinggevende functie
• Enige kennis van parknatuur en parkecologische waarden, of bereid te zijn in deze de kennis te vergroten
• Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging


Secretaris

Doel
Het doel van de functie is alle voorkomende secretariaat- en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark uitvoeren.

Plaats in de vereniging
• Vormt met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur

Functie-inhoud
• Maakt deel uit van het algemeen bestuur
• Bewerkstelligt een goede communicatie tussen commissies en functionarissen onderling en houdt deze uit eigen beweging in stand
• Maakt gebruik van het jaar activiteitenplan, de jaaragenda en de begrotingscyclus
• Is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie van de vereniging
• Is verantwoordelijk voor de archivering van documenten die voor de vereniging van belang zijn volgens regels gesteld in het HR
• Is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de jaarlijkse algemene vergadering en de bestuursvergadering
• Zorgt voor de samenstelling en het verspreiden van het jaarverslag
• Zorgt voor de abonnementen en externe publicaties
• Is bevoegd bepaalde correspondentie te delegeren aan een door hem / haar aan te wijzen persoon of commissie. Van alle correspondentie wordt altijd een kopie aan de secretaris gezonden
• Houdt het ledenbestand bij.

Tijdsbesteding
• Afhankelijk van de verenigingssituatie
• Informeel naar eigen invulling
• Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering
• Formeel 1 x jaarvergadering
• Mogelijk bezoeken vergaderingen andere verenigingen en Gemeente
• Telefonische contacten enkele uren per maand
• Informele contacten enkele uren per maand.

Geboden wordt
• Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien
• Een scholing die bij de functie hoort
• Onkosten vergoeding op basis van geldende tarieven, vastgesteld op de JAV

Kwalificaties
• Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
• Gebruik van computer programma Word en Excel
• Affiniteit met parknatuur en parkecologische waarden
• Flexibele instelling en stressbestendig
• Gezonde dosis humor.

Gewenst
• Ervaring in een administratieve functie
• Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging


Penningmeester

Doel
Het doel van de functie is het beheren van de financiën van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark.

Plaats in de vereniging
• Vormt met de secretaris en voorzitter het dagelijks bestuur

Functie-inhoud
• Maakt deel uit van het algemeen bestuur
• Dient de door commissies aangedragen jaarbegroting, ter goedkeuring, in bij het bestuur en rapporteert terug en maakt de Verenigingsbegroting
• Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering.
• Coördineert, in overleg met commissies en functionarissen de inkoop van de vereniging
• Stelt, t.b.v. de Algemene vergadering, de financiële rapportage samen bestaande uit een Balans, Verlies- en Winstrekening en een begroting
• Stelt een reiskosten- en contributie regeling op en onderhoudt deze
• Brengt in de bestuursvergadering regelmatig rapport uit van de financiële stand van zaken
• Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen
• Doet voorstellen over hoe met het vermogen van de vereniging kan/moet worden omgegaan
• Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om tot een goed financieel beheer te komen
• Is bevoegd leden met een contributie achterstand aan het bestuur voor te dragen tot schorsing
• Is binnen het bestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de vereniging
• Is verantwoordelijk voor een goede financiële verslaglegging

Tijdsbesteding
• Afhankelijk van de verenigingssituatie
• Informeel naar eigen invulling
• Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering
• Formeel 1 x jaarvergadering
• Afhankelijk van functiebelangen bezoeken vergaderingen andere verenigingen rond het Vondelpark.
• Telefonische contacten enkele uren per maand
• Informele contacten enkele uren per maand

Geboden wordt
• Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien
• Een scholing die bij de functie hoort
• Onkosten vergoeding op basis van geldende tarieven, vastgesteld op de JAV

Kwalificaties
• Goede communicatieve vaardigheden
• Flexibele instelling en stressbestendig
• Gezonde dosis humor
• Kunnen werken met Word en Excel
• Voor de ledenadministratie gebruiken wij CiviCRM. Kennis van deze software strekt tot aanbeveling

Gewenst
• Ervaring in een soortgelijke functie
• Sympathiseren met het beleid en de visie van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark


Bestuurslid Algemene Zaken

Doel
Het doel van de functie is het activeren en motiveren van de onder zijn beheer gestelde commissies van de Vereniging vrienden van het Vondelpark.

Plaats in de vereniging
• Maakt deel uit van het algemeen bestuur

Functie-inhoud
• Is belast met de portefeuilles van de diverse commissies binnen de vereniging
• Bewerkstelligt een goede communicatie met de groepen en houdt deze in stand
• De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jaarplanning omvat in ieder geval het doen opstellen, houden van toezicht op en controleren van de uitvoering en zo nodig geven van aanwijzingen
• Draagt er zorg voor dat op tijd de deelbegrotingen cq budgetvoorstellen voor het nieuwe verenigingsjaar bij de penningmeester worden ingediend
• Doet zo nodig verslaggeving in de bestuursvergadering
• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan

Tijdsbesteding
• Afhankelijk van de verenigingssituatie
• Informeel naar eigen invulling
• Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering
• Formeel 1 x jaarvergadering
• Afhankelijk van functiebelang, bezoeken vergaderingen enz.
• Telefonische contacten enkele uren per maand
• Informele contacten enkele uren per maand

Geboden wordt
• Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien
• Een scholing die bij de functie hoort
• Onkosten vergoeding op basis van geldende tarieven, vastgesteld op de JAV

Kwalificaties
• Goede communicatieve vaardigheden
• Flexibele instelling en stressbestendig
• Affiniteit met parknatuur en parkecologische waarden
• Gezonde dosis humor
• Goed met vrijwilligers kunnen omgaan

Gewenst
• Ervaring in een leidinggevende functie
• Sympathiseren met het beleid en de visie van de Vereniging vrienden van het Vondelpark