Voor een prachtig stadspark, hartje Amsterdam

Willemspark-Vondelpark 2019 bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Willemspark-Vondelpark 2019 vastgesteld. Dit bestemmingsplan vervangt de bestemmingsplannen Willemspark-Van Eeghenstraat (2002) en Vondelpark (2004).

In het horecabeleid is bepaald dat in het plangebied geen nieuwe horeca-inrichtingen zijn toegestaan. Ook geldt er in het hele plangebied een hotelstop. Het nieuwe bestemmingsplan Willemspark-Vondelpark 2019 is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop ‘plannen zoeken’, daarna naar ‘plannaam of -nummer’ en voer vervolgens het planidentificatienummer (ID) in: NL.IMRO.0363.K1304BPSTD-VG01.
Van belang is de paragraaf 3.4.2. De rest is ook zeker de moeite waard om te lezen.

3.4.2 Vondelpark   

Wat betreft de functionele ontwikkeling legt het nieuwe bestemmingsplan de bestaande situatie in het Vondelpark vast. In paragraaf 3.3.2 is beschreven hoe de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het nieuwe bestemmingsplan worden beschermd. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de verschillende functies in het Vondelpark worden bestemd. 

Tennispark

Het tennispark van tennisclub L.T.C. Festina heeft de bestemming Sport gekregen. Het tennispark is in de Hoofdgroenstructuur opgenomen als stedelijk sportpark. In de gemeentelijk Structuurvisie is aangegeven dat sportparken ruimte moeten geven aan een veel gevarieerder sportaanbod, te weten óók voor individuele en georganiseerde sporters, scholen, buurtinitiatieven en bedrijven. Het benutten van de beschikbare grond voor meerdere doeleinden kan ook worden bereikt het toevoegen van functies, zoals een combinatie van het gebruik van sportparken met naschoolse opvang. Dit wordt in de regels van het nieuwe bestemmingsplan gefaciliteerd. 

Horeca

De in het park gevestigde horecagelegenheden (het Blauwe Theehuis en het Groot Melkhuis) zijn allebei bestemd als Horeca met de functieaanduiding ‘horeca categorie 3’. Ter plaatse van deze aanduiding is horeca categorie 3 en 4 toegestaan. Het bestemmingsplan staat geen uitbreiding van horeca toe. De bedrijfswoning boven het Groot Melkhuis valt in de bestemming Horeca. Deze woning is onlosmakelijk verbonden met de verhuring (huurcontract) van de horeca-inrichting Groot Melkhuis en heeft daarom de aanduiding ‘bedrijfswoning’ gekregen. 

Wonen

De voormalige parkopzichterswoning bij de Stadhouderskade (adres Vondelpark 1) wordt tegenwoordig regulier bewoond en heeft daarom de bestemming Wonen gekregen. Een uitbreiding van de woonfunctie is niet mogelijk. 

Evenementen 

Het Vondelpark is geen evenementenpark. Er mogen parkgerichte evenementen plaatsvinden, maar het park is, met uitzondering van het terrein dat in gebruik is bij de Stichting Vondelpark Openluchttheater (VOLT), niet voor evenementen ingericht. 

Het VOLT terrein heeft de functie-aanduiding ‘openluchttheater’ gekregen. De aanwezige bebouwing, zoals het podium, de tribunes en opslag en toiletvoorzieningen is positief bestemd. In de regels is verder bepaald dat in het VOLT uitsluitend evenementen en voorstellingen zijn toegestaan die de fysieke staat van het park niet aantasten en het reguliere gebruik van het park niet belemmeren.

De rest van het park heeft de functieaanduiding ‘evenemententerrein’ gekregen. De voorwaarden uit het locatieprofiel van het Vondelpark zoals verwoord in het evenementenbeleid zijn in de specifieke gebruiksregels van de bestemming Groen doorvertaald. 

Overig 

Ongewenst gebruik

Net als in het Willemspark, geldt ook voor het Vondelpark dat het ongewenste gebruik van gronden zoals omschreven in de algemene gebruiksregels verboden is. 

Hoofdstuk 4 Beleidskader   

In dit hoofdstuk komt het vigerende beleid aan de orde, onderverdeeld naar diverse aspecten. Het beleid wordt per beleidsniveau besproken, waarbij de volgende niveaus zijn gehanteerd: Rijksniveau, provinciaal niveau, regionaal niveau, gemeentelijk niveau en stadsdeelniveau. Het bestemmingsplan moet voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving. In dit hoofdstuk wordt echter niet alle van toepassing zijnde wetgeving besproken, maar enkel wanneer dit een toevoegde waarde heeft.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Indien er tijdend de beroepsprocedure geen voorlopige voorziening wordt toegekend, treedt het bestemmingsplan op 22 juni 2020 in werking.